Fyzikální měření

Měření fyzikálních a dalších faktorů

Kontakt

Laboratoř pracovního a životního prostředí se zabývá měřením fyzikálních faktorů v pracovním i mimopracovním prostředí.  Všechna měření realizujeme v souladu s platnými normami a legislativními právními předpisy. Výsledky zkoušek jsou přijímány orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice, odbory životního prostředí).

Všechny zkoušky jsou vykonávány odborně kvalifikovanými zaměstnanci. Uplatňujeme individuální přístup k zákazníkovi a respektujeme jeho požadavky tak, aby měření bylo co nejefektivnější a šetřilo zákazníkovi čas i finance. Jsme schopni připravit každé měření zákazníkovi přímo na míru včetně odborných konzultací v oblasti pracovního prostředí.

Hluk
 • měření hluku - v pracovním prostředí (na pracovním místě, v pracovním prostoru),
 • měření hluku - v mimopracovním prostředí (komunální a průmyslové zdroje),
 • frekvenční analýza v oktávových a třetinooktávových pásmech, hladinová distribuce,
 • měření akustického výkonu,
 • měření emisního akustického tlaku,
 • stanovení výsledné celosměnové hladiny akustického tlaku a dalších doplňujících veličin,
 • výpočet šíření hluku ve vnitřním prostoru – programem IZOFONIK,
 • zpracování hlukových map a studií,
 • individuální poradenství.
Vibrace
 • měření celkových vibrací,
 • měření vibrací přenášených na ruce,
 • hodnocení rizika na základě údajů o předpokládané míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem,
 • individuální poradenství.

hlukomer

Mikroklima
 • měření veličin charakterizujících mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí staveb,
 • měření veličin charakterizujících mikroklimatické podmínky pracovního prostředí,
 • měření teplot, vlhkostí a rychlosti proudění vzduchu na pracovních místech,
 • výpočet tepelné zátěže u jednotlivých profesí,
 • zařazení práce do kategorií z hlediska zátěže teplem a zátěže chladem,
 • zpracování režimových opatření pro výkon dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce,
 • posouzení celkové fyzické zátěže a zařazení do třídy práce podle energetického výdeje,
 • zpracování podkladů pro poskytování ochranných nápojů v závislosti na vykonávané činnosti a mikroklimatických parametrech na pracovním místě,
 • individuální poradenství.
Osvětlení
 • měření denního osvětlení,
 • měření umělého osvětlení,
 • měření osvětlení v místnosti, na pracovišti,
 • měření osvětlení na pracovním místě,
 • měření a posouzení osvětlení na pracovišti z hlediska významu pro jakost, opakovaná měření,
 • posouzení plnění požadovaných hygienických norem v oblasti osvětlení,
 • individuální poradenství.
Prach
 • měření koncentrací prachu jednostupňovou a dvoustupňovou metodou v pracovním prostředí firemních provozoven, průmyslových závodů a ve stavbách pro bydlení,
 • odběr vzorků jednostupňovou metodou
  • stanovení koncentrace prachu-hodnocení inhalační expozice,
  • stanovení obsahu kovů,
 • odběr vzorků dvoustupňovou metodou
  • stanovení koncentrace prachu – respirabilní frakce,
  • stanovení obsahu fibrogenní složky SiO2,
 • individuální poradenství.
Chemické látky
 • odběry vzorků prachu pro stanovení chemických škodlivin (např. kovy – svářečské dýmy),
 • odběry vzorků aerosolů pro účely stanovení koncentrací chemických látek v pracovním prostředí,
 • měření plynných škodlivin,
 • zajištění akreditovaných rozborů,
 • individuální poradenství.
Ergonomie a fyziologie práce
 • zajištění autorizovaného měření lokální svalové zátěže,
 • zajištění autorizovaného měření celkové fyzické zátěže,
 • zajištění autorizovaného měření pracovních poloh,
 • provádění ergonomických screeningů.

Výsledky z měření zpracováváme do písemné i elektronické podoby.

Informace o dalších službách v oblasti pracovního prostředí -  poradenství, zpracování hlukových studií, měření a posouzení psychofyziologického stavu organismu (APPLE), ergonomickém simulačním systému naleznete ZDE.

Stres

Kategorizace prací

Ergonomie

Školení

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

e-mail: obchod@enviform.cz, ivana.danelova@trz.cz

Výběr z dalších služeb