Koksárenství – další analýzy

Další rozbory v oboru koksárenství

Kontakt na laboratoře

Naše laboratoř provádí komplexní chemické a fyzikální rozbory všech typů vedlejších produktů a mezioperační kontrolu materiálů, které provází výrobu koksu. Jedná se především o uhelný dehet, čpavek, aromatické uhlovodíky, koksárenský plyn atd.

Nabízíme ucelený soubor analýz, který zahrnuje rozbory všech typů materiálů vyskytujících se v oblasti karbonizace uhlí a příbuzných oborech včetně odběru vzorků těchto materiálů.

Základní analýzy koksárenských produktů a meziproduktů:
  • rozbory koksárenského plynu (složení, výpočet spalného tepla a výhřevnosti, obsah vody, obsah BTX, naftalenů, sulfanu, amoniaku, oxidů síry, HCN, dehet, prach aj.),
  • rozbory všech typů koksárenských technologických vod,
  • rozbory v oblasti odsíření,
  • rozbory pracích olejů, benzolu, dehtu, síranu amonného.
Speciální analýzy v oboru koksárenství:
  • stanovení reaktivity a pórovitosti koksu,
  • karbonizační zkouška uhlí,
  • plasticita koksovatelného uhlí,
  • dilatometrická zkouška uhlí,
  • stanovení indexu puchnutí uhlí a rozpínavého tlaku uhlí.

Chcete-li se dovědět více o našich službách v oblasti koksárenství, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Divize Analytické laboratoře a
Laboratoř chemických a fyzikálních analýz
Mgr. Jitka Petrová, MBA - vedoucí
Eva Maligová - Odd. provozní chemie
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb