Odpady

Odběry a analýzy odpadů

Kontakt

Naše laboratoře nabízí odběry a rozbory všech typů odpadu, které požaduje platná legislativa v této oblasti. Zároveň jsme schopni zajistit rozbory odpadů na základě konkrétních specifických požadavků zákazníků.

V prvé řadě jde o odběry a analýzy odpadů přímo u původců odpadů, na skládkách, spalovnách, v případě starých ekologických zátěžích, demolicích apod. Dále nabízíme odběry a rozbory kalů, sedimentů a kapalných odpadů, např. z ČOV, nádrží, cisteren apod.

Pro koho jsou rozbory určeny?

Pro právnické osoby, které nakládají s odpady (průmyslové podniky, firmy, které se zabývají likvidací a recyklací odpadů, stavební firmy, atd.).

Samozřejmě můžeme pomoci také fyzickým osobám a domácnostem, které potřebují poradit s nakládáním s odpady.

Jaké rozbory nabízíme v oblasti odpadového hospodářství?
 • rozbory odpadů ke skládkování,
 • rozbory odpadů a hodnocení jejich nebezpečných vlastností,
 • rozbory bioodpadů,
 • testy vyluhovatelnosti odpadů,
 • rozbory odpadů, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S (inertní odpad),
 • ekotoxikologické testy,
 • stanovení obsahu rizikových látek a prvků v biologicky rozložitelných odpadech,
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Součástí naší nabídky jsou rovněž odběry odpadů.

Dále nabízíme odborné poradenství v oblasti nakládání s odpady, třídění odpadů, jejich skládkování apod.

Pro více informací nebo pro vytvoření nabídky nás neváhejte kontaktovat.
Podle jaké legislativy provádíme rozbory ?

Naše služby v oblasti rozboru odpadů odpovídají všem aktuálním legislativním požadavkům, které se týkají analýzy odpadu, zejména:

 • zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.,
 • vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,
 • nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 850/2004 ve znění nařízení komise (ES) č. 304/2009, o perzistentních organických znečišťujících látkách,
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
 • vyhláška č. 376/2001 Sb. ve znění vyhlášky 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Střediska Ochrany čistoty vod a ekologie
Ing. Stanislav Novák - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb