Ovzduší

Měření emisí

Kontakt na laboratoře

Provádíme autorizované měření emisí, měření stavových veličin a doprovodných vzduchotechnických parametrů odpadního plynu z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší. Akreditovaná měření emisí jsou prováděna na základě stanovených norem a validovaných, tzn. ověřených postupů.

Jsme schopni realizovat měření emisí v prakticky kompletním rozsahu platné legislativy. Tyto činnosti realizujeme na základě následujících oprávnění:

 • Osvědčení o autorizací MŽP č.j. 46614/ENV/13 ze dne 1.8.2013
 • Osvědčení o akreditaci č. 219/2016
Nabízíme měření těchto parametrů
 • měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL),
 • měření emisí oxidu siřičitého (SO2),
 • měření emisí oxidu uhelnatého (CO),
 • měření emisí oxidů dusíku (NOx),
 • měření emisí organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC),
 • měření emisí organických plynů a par (CxHy),
 • měření emisí persistentních organických látek (PCDD, PCDF, PCB, PAH),
 • měření emisí těžkých kovů (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn),
 • měření emisí plynných anorganických sloučenin chloru (Cl) a fluoru (F),
 • měření emisí silných anorganických kyselin (jako H+),
 • měření stavových veličin plynů a vzduchotechnických parametrů,
 • měření účinnosti filtračních zařízení,
 • ověřování automatických kontinuálních emisních měřících systémů (AMS).

Dále nabízíme:
 • realizaci technických a garančních měření dle požadavků zákazníka,
 • konzultace v oblasti měření emisí,
 • čištění a kontrolu spalinových cest u spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Chcete-li se dovědět více o našich službách v oblasti měření emisí, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Laboratoř měření emisí
Henryk Faja - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb