Plyny topné, technické a odpadní

Topné, technické a odpadní plyny

Kontakt na laboratoře

Pro analýzu plynných vzorků, jako jsou např. koksárenský, vysokopecní či konvertorový plyn, využíváme nejen metody plynové chromatografie, ale pro stanovení některých parametrů je nutné použít také klasické chemické postupy (titrace, potenciometrie, gravimetrie apod.). V takovém případě naše laboratoř provádí obvykle také odběr vzorku plynu, protože analýza vyžaduje kvalifikovaný odběr vzorku včetně vhodného absorpční materiálu.

Rozsah analýz plynů (topných, technických, odpadních apod.)
    • stanovení majoritního složení plynů plynovou chromatografií (metan, uhlovodíky C2 -C7, oxidy uhlíku, vodík, dusík apod.),
    • výpočet spalného tepla a výhřevnosti plynů, výpočet emisního faktoru uhlíku pro výpočet emisí skleníkových plynů atd.,
    • stanovení obsahu kyslíku v plynech,
    • stanovení obsahu vody v plynech,
    • stanovení minoritních složek plynů (např. obsah BTX, naftalenů, sulfanu, amoniaku, oxidů síry, chloru, HCN, obsah dehtu, olejů, organických látek a prachu v plynu atd.).

Chcete-li se dovědět více o našich službách v oblasti plynů, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Divize Analytické laboratoře a
Laboratoř chemických a fyzikálních analýz
Mgr. Jitka Petrová, MBA - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb