Poradenství v oblasti pracovního prostředí

Poradenství v oblasti pracovního prostředí, kategorizace prací, školení

Kontakt

Na základě požadavků platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. pracovního prostředí je zaměstnavatel povinen dodržovat řadu povinností, např. provést kategorizaci prací, vytvářet vhodné pracovní podmínky, nepřipustit výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance, zjišťovat výskyt rizikových faktorů či zařazovat práce do kategorií apod.

Poradenství a pomoc v oblasti pracovního prostředí - všeobecně
 • školení v oblasti pracovního prostředí,
 • zajištění plnění legislativních požadavků,
 • prověření stávajícího pracovního prostředí a hygieny práce u zaměstnavatele,
 • stanovení zátěžových faktorů pracovního prostředí dle faktorů působících na zaměstnance v hodnoceném pracovním procesu, náplně práce a pracovního prostředí,
 • stanovování a vyhodnocování nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovištích,
 • plánování a organizování práce (např. uspořádání pracovišť, výběr, údržba a stav strojů a jiného zařízení),
 • zlepšování pracovního prostředí a vyhodnocování nových zařízení z hlediska vlivu na rizikové faktory,
 • sledování stanovených termínů měření,
 • vedení evidence rizikových prací zaměstnavatelem (např. vibrace),
 • příprava podkladů za účelem projednávání nemocí z povolání,
 • zpracování podkladů pro zajištění pitného režimu zaměstnanců,
 • hodnocení pracovních podmínek a jejich souladu s hygienickými předpisy,
 • zastupování zaměstnavatele při jednání s KHS na základě plné moci,  pomoc při řešení požadavků KHS.
Poradenství a pomoc v oblasti kategorizace prací
 • plnění povinností daných v protokolech a rozhodnutích KHS ke kategorizacím prací,
 • zpracování a odborná aktualizace kategorizačních návrhů,
 • zpracování podkladů pro kategorizaci prací,
 • zajištění akreditovaného měření faktorů pracovního prostředí pro kategorizaci,
 • účast na projednávání kategorizací prací,
 • zasílání podkladů pro kategorizaci místně příslušným orgánům KHS.
Poradenství a pomoc v oblasti kolaudace
 • plnění povinností daných v protokolech a rozhodnutích KHS ke kolaudačnímu řízení,
 • měření ke kolaudačnímu řízení,
 • měření hluku pro stavební povolení.

Poradenství a pomoc v oblasti jakosti
 • posuzování pracovních podmínek z hlediska vlivu na jakost, např. výběr významných faktorů pracovního prostředí.

Měření

Školení

Stres

Ergonomie

Nabízené služby poskytujeme na základě outsourcingu nebo dílčích objednávek prostřednictvím odborných pracovníků a akreditované Zkušební laboratoře pracovního a životního prostředí, která je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku. Mezi naše další služby patří akreditované měření faktorů pracovního prostředí, zpracování hlukových studií, měření a posouzení psychofyziologického stavu organismu (APPLE), ergonomický simulační systém.
 tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb